Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V nasledujúcom texte spoločnosť  ROIN, s.r.o. so sídlom Pestovateľská 9,  821 04 Bratislava , IČO: 35 848 901, (ďalej len „ROIN “) Vás informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste jej poskytli, prípadne poskytnete.

I. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1. ROIN prijal na ochranu osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa  najnovších  poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov a takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov by mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva, budeme Vás o tom informovať bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín od zistenia takéhoto porušenia.

II. ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie“) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

2. Spôsob získavania a kategórie získaných osobných údajov

Spôsob získania osobných údajov – Registrácia pre E-shop

V prípade, ak sa rozhodnete vytvoriť používateľský účet v našom e-shope, ktorý prevádzkujeme na webových stránkach www.roin.sk.

Kategórie získavaných osobných údajov:

 • Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,
 • informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili),
 • Vaše prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo).

Spôsob získania osobných údajov – Nákup prostredníctvom E-shopu

V našom  E-shope môžete nakupovať aj bez registrácie, avšak Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli doručiť tovar, ktorý si vyberiete a kúpite.

Kategórie získavaných osobných údajov:

 • Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,
 • informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili).

Spôsob získania osobných údajov – Registrácia pre odber newslettra

Na základe Vašej požiadavky a súhlasu Vás môžeme informovať o ponuke našich tovarov, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach aj bez toho, aby ste sa predtým registrovali v našom E-shope alebo kúpili akýkoľvek tovar.

Kategórie získavaných osobných údajov:

 • Vaša e-mailová adresa .

Spôsob získania osobných údajov – Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti

Kategórie získavaných osobných údajov:

 • Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov),
 • informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajoch prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení).

Spôsob získania osobných údajov – Návšteva našej prevádzky na Pestovateľskej 9 v Bratislave

Kategórie získavaných osobných údajov:

 • V našej prevádzke  sa nachádza kamerový systém, ktorý monitoruje Váš pohyb, správanie a Vaše iné prejavy, keď sa nachádzate, či zdržujete v prevádzke   tieto Vaše osobné údaje zaznamenáva. Takýmto spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú spôsobilé Vás identifikovať a odlíšiť od ostatných osôb, najmä Vašu tvár. Záznam z kamerového systému je v ňom uložený spolu s dátumom a časom Vašej návštevy.

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

a. Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy , ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

b. Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

c. V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

Účel spracúvania osobných údajov

 • Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili tovary, ktoré ponúkame, ako je využívanie E-shopu ako registrovaný, či neregistrovaný zákazník, či účasti v našich spotrebiteľských súťažiach. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane spracúvania Vašich platieb za tovar a prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, ktorý si objednáte. Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody spojené s Vašou registráciou, či poskytnúť rôzne zľavy.
  Právny základ spracúvania osobných údajov:
  Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)
 • Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašou registráciou alebo Vašimi nákupmi prostredníctvom E-shopu mohli informovať o ponuke našich tovarov, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného e-mailom, alebo prostredníctvom tlačeného katalógu s ponukou našich tovarov. Vaše údaje používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, napríklad údaje o Vašej nákupnej histórii a tovaroch, ktoré ste u nás kúpili využívame na to, aby sme Vám vedeli odporučiť iné tovary, ktoré by Vás mohli zaujímať a aby sme Vám na našej webovej stránke zobrazovali obsah, ktorý je pre Vás relevantný.
  Právny základ spracúvania osobných údajov:
  Oprávnený záujem
  (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našich webových stránok a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webových stránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webových stránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Zásadách používania súborov cookie.
  Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov on – line, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti). Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom.
  Právny základ spracúvania osobných údajov:
  Oprávnený záujem
  (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali v našom E – shope, alebo kúpili akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach.
  Právny základ spracúvania osobných údajov:
  Súhlas dotknutej osoby
  (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)
 • Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo nás, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našej prevádzke.
  Právny základ spracúvania osobných údajov:
  Oprávnený záujem
  (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • Vaše osobné údaje využívame na monitorovanie bezpečnosti našej prevádzky, najmä na nasledovné účely:
  – ochrana zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa v priestoroch našej prevádzky,
  – ochrana našej prevádzky, tovaru a iného majetku, ktorý sa v nej  nachádza,
  – ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
  – odhaľovanie, prevencia a napomáhanie stíhania protispoločenského správania a trestnej činnosti, získavanie dôkazov o trestnej činnosti.
  Právny základ spracúvania osobných údajov:
  Oprávnený záujem
  (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

4. Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:

 • a. starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich tovarov;
 • b. propagáciu a predaj našich tovarov;
 • c. starostlivosť o Váš používateľský účet (E-shop), riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;
 • d. ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;
 • e. ochrana zdravia a telesnej integrity;
 • f. predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti;
 • g. ochrana verejného poriadku a bezpečnosti;
 • h. testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

5. Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely definované v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov dôsledne dodržiavame zásadu nevyhnutnosti a primeranosti, t. j. vykonávame len také spracovateľské činnosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov, a to výlučne v rozsahu primeranom týmto účelom. V nadväznosti na to uplatňujeme predovšetkým zásadu minimalizácie údajov a zásadu minimalizácie uchovávania údajov tak, ako je uvedené nižšie.

6. Kamerový systém nachádzajúci sa v našej prevádzke vyhotovuje obrazový záznam, jeho výstupy sú spracúvané len v rámci uzatvoreného televízneho okruhu (režim CCTV) a nie je prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou. Prijali sme a dôsledne dodržiavame opatrenia potrebné na to, aby bolo monitorovanie kamerovým systémom v našej prevádzke v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a aby nedochádzalo k nevhodným a neprimeraným zásahom do súkromia dotknutých osôb. Zaznamenávanie týmto kamerovým systémom prebieha nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, pričom zaznamenávaný je len obraz a nie zvuková stopa. Prístup k záznamom vyhotoveným kamerovým systémom majú len oprávnené osoby, ktoré boli poučené o právach dotknutých osôb a zákonom spôsobe spracúvania týchto osobných údajov. Náš kamerový systém je technicky nastavený tak, aby sa monitorovanie vykonávalo len rozsahu nevyhnutnom a primeranom na dosiahnutie vyššie definovaného účelu spracúvania osobných údajov, to znamená predovšetkým zodpovedajúci počet a umiestnenie kamier, nastavenie uhlov získavaných záberov, možnosť rozmazania alebo vymazanie záberov, ktoré pre prípad použitia záznamov z kamerového systému nie sú relevantné a pod. Všetky priestory monitorované kamerovým systémom našej prevádzke  sú riadne označené.

VII. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V prípade, ak nemáte záujem registrovať sa v našom E-shope, či kúpiť si akýkoľvek tovar, ktorý ponúkame, ale zároveň sa prihlásite na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o ponuke našich tovarov, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach, spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním.

2. Predtým ako sa prihlásite na odber newslettra sa Vás opýtame, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online prostredníctvom webovej stránky našej spoločnosti, alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

VIII. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V tejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či ich s nimi zdieľať.

2. Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • a. technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry),
 • b. poskytovanie služieb webhostingu,
 • c. poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou webstránok,
 • d. spracovanie platieb v našej predajni alebo v rámci E – shopu,
 • e. doručovateľské a kuriérske služby, vrátane služieb vyzdvihnutia zásielok na výdajných miestach,
 • f. spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane newslettrov našej spoločnosti,
 • g. služby zisťovania spokojnosti zákazníkov,
 • h. služby vedenia účtovníctva,
 • i. služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok,
 • j. právne služby,
 • k. súkromná bezpečnostná služba,
 • l. spoločnosti, ktoré prevádzkujú priemyselné kamery v našom showroome či vykonávajú ich údržbu.

3. Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google.

4. Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

IX. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali tovar, ktorý ponúkame. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

X. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našich alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou, ktorú poskytujeme na naše tovary, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

XI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

A. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

1. Máte právo:

 • a. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;
 • b. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
 • c. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

B. Právo na prístup k osobným údajom

1. Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

C. Právo na opravu osobných údajov

1. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

D. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

1. Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 • a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • b. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • c. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. a) týchto Pravidiel ochrany osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. b) týchto Pravidiel ochrany osobných údajov;
 • d. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • e. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

E. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

1. Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 • a. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 • b. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • c. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • d. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

F. Právo na prenosnosť údajov

1. Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

 • a. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
 • b. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

G. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

1. V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

XII. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

1. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

2. Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

XIII. ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.