disiCLEAN antibakterálna emulzia s glycerinom 10l

disiCLEAN antibakterálna emulzia s glycerinom 10l

disiCLEAN antibakterálna emulzia s glycerinom 10l

95,00  bez DPH

In stock

95,00  bez DPH

Popis

Antibakteriálna emulzia na hygienickú dezinfekciu rúk a pokožky s baktericídnou účinnosťou.

  • Účinná látka: Etanol (50g/100g) a Propán-2-ol (10g/100g).
  • Návod na použitie (Hygienická dezinfekcia rúk): 5 ml prípravky vtierať po dobu 1 min do suchých rúk až po zápästie.
  • Skladovanie: Skladujte v originálnych obaloch na suchom mieste pri teplote 5-25°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
  • Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Bezpečnosť a prvá pomoc: H226 Horľavá kvapalina a pary. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P301+P330+P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • Obsahuje: Alcohol, Aqua, Isopropyl alcohol, Glycerin, Parfum, Hydrogen Peroxide
  • Dátum expirácie: 24 mesiacov od dátumu výroby.

Ďalšie informácie

Merná jednotka

ks

Hmotnosť ks

10 kg

Katalógové číslo: disiclean Kategórie: ,
Produkt bol vložený do košíka: